نماینده فروش ميبايستی دارای ويژگيهای زير باشد:

  1. داشتن خوشنامی و اعتبار در بازار
  2. نداشتن سوء سابقه و فساد اخلاقی
  3. حداقل اعتبار تخصیصی برابر فروش میانگین سه ماهه (ضمانت نامه بانکی یا ترهین ملک مسکونی به میزان ذکر شده)
  4. دارا بودن توان مالی مناسب

قوانین را مطالعه کرده ام، و با آن موافقم
مرحله بعدی
>